Reklamacje

 1. Reklamacje należy przesyłać na adres:

  ELADE.PL
  ul. Okrężna 16
  87-162 Nowa Wieś

  DO POBRANIA DRUK REKLAMACJI

 2. W przypadku umów zawieranych z klientami, będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient zobowiązany jest do zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
 3. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez klienta i powiadomi o sposobie dalszego postępowania:
  • Doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową poprzez naprawę lub wymianę na nowy towar lub
  • Zwróci pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni.
  • W celu złożenia reklamacji klient zobowiązany jest do pobrania i wypełnienia druku reklamacji i dołączenia go do reklamowanego towaru.

Zwroty

  1. Zwroty należy przesyłać na adres:

   ELADE.PL
   ul. Okrężna 16
   87-162 Nowa Wieś

   DO POBRANIA DRUK ZWROTU

  2. Klient, będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia doręczenia przedmiotu umowy.
  3. W celu odstąpienia od umowy należy pobrać i wypełnić druk zwrotu i dołączyć go do zwracanego towaru na podany adres korespondencyjny.
  4. W razie odstąpienia od umowy, zostaje ona uznana za nieważną, a klient zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym na adres sklepu www.elade.pl
  5. Klient zobowiązany jest do podania numeru konta, na który należy dokonać zwrotu należności za poniesione koszty dostawy wraz z ceną za towar.
  6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi w wypadku zakupu nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.