Polityka prywatności

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu przedstawienie zasady przetwarzania informacji (w tym danych osobowych) przez www.elade.pl

 2. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu, a znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej. Regulamin znajduje się na stronie www.elade.pl

 3. Administratorem danych osobowych zbieranych na pośrednictwem serwisu jest P.P.H.U. „ELITA” Maciej Gąsiorowski z siedzibą w Brzozówka, ul. Olszynowa 23, 87-123 Dobrzejewice, NIP: 956-185-22-48.

  Dane kontaktowe:

  – adres korespondencyjny: ul. Olszynowa 23, 87-123 Dobrzejewice

  – adres mailowy: sklep@elade.pl

 4. Administratorem danych osobowych Użytkownika – w zakresie ich wykorzystania przy realizacji procesów płatności za Usługę jest Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255, o kapitale zakładowym 4 000 000,00 złotych w całości wniesionym, posiadająca status agenta rozliczeniowego, prowadząca system autoryzacji i rozliczeń na podstawie zgody Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 września 2008 r. nr 3/2008 oraz posiadająca zgodę na prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej, wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 września 2013 roku, nr wpisu do rejestru: IP14/2013, zarejestrowana w rejestrze usług płatniczych dostępnym pod adresem https://erup.knf.gov.pl/View/. Adres strony internetowej www.dotpay.com

 5. Usługodawca wskazany w ust. 3 oświadcza, że posiada odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz przetwarzanych kategorii danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


§ 2. Zakres i cel przetwarzania danych

 1. Zbierane dane osobowe zbierane są w celu umożliwienia korzystania z serwisu, zawiązania umowy sprzedaży Usługi, a także dokonania płatności oraz w celach marketingowych.

 2. W celu realizacji Usługi i tym samym zawarcia umowy sprzedaży Użytkownik musi podać swoje dane osobowe, w tym: imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-mail.

 3. Odbiorcami danych Użytkownika jest Usługodawca, Dotpay oraz kurier DPD lub poczta polska.

 4. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba że na wniosek podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwych organów wymiaru sprawiedliwości w granicach obowiązujących przepisów prawa.

 5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Użytkownika związanych z Usługą lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.


§ 3. Podstawy przetwarzania

 1. Podstawą prawną przetwarzania jakichkolwiek danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), a także wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 2. Przetwarzanie danych osobowych w celu zamówienia i realizacji Usługi jest dobrowolne, ale niezbędne do jej wykonania.

 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych poprzez odpowiednie zaznaczenie oświadczenia znajdującego się na stronie serwisu przy panelu zamówienia.

 4. Niniejsza zgoda może zostać cofnięta w każdym momencie. W przypadku cofnięcia zgody przez Użytkownika Administrator zobowiązany jest do wstrzymania przetwarzania danych osobowych, a także ma prawo odmówić dalszego świadczenia Usługi.


§ 4. Prawa użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.

 2. Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 3. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 4. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych jej dotyczących. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, Administrator jest obowiązany, w terminie 30 dni, na piśmie poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić odnośnie do jej danych osobowych informacji. Powyższe prawo przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

 5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej należy kontaktować się z Administratorem zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w niniejszej polityce.


§ 5. Cookies

 1. Serwis internetowy www.elade.pl korzysta z plików cookies. Użytkownik jest informowany o wykorzystywaniu przez serwis plików cookies, a także mam możliwość niewyrażenia zgody na ich wykorzystywanie.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Tylko Administrator ma dostęp do plików cookies Użytkownika.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  2. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

 8. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 9. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności.

 2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 1 grudnia 2018 roku.