Skip to main content

Reklamacje

a. Reklamacje należy przesyłać na adres:

ELADE.PL

 ul. Okrężna 16

87-162 Nowa Wieś

DO POBRANIA DRUK REKLAMACJI

b. W przypadku umów zawieranych z klientami, będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient zobowiązany jest do zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

c. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez klienta i powiadomi o sposobie dalszego postępowania:

1. Doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową poprzez naprawę lub wymianę na nowy towar lub

2. Zwróci pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni.

d. W celu złożenia reklamacji klient zobowiązany jest do pobrania i wypełnienia druku reklamacji i dołączenia go do reklamowanego towaru.

Zwroty

a. Zwroty należy przesyłać na adres:

ELADE.PL

ul. Okrężna 16

87-162 Nowa Wieś

 

DO POBRANIA DRUK ZWROTU

b. Klient, będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia doręczenia przedmiotu umowy.

c. W celu odstąpienia od umowy należy pobrać i wypełnić druk zwrotu i dołączyć go do zwracanego towaru na podany adres korespondencyjny.

d. W razie odstąpienia od umowy, zostaje ona uznana za nieważną, a klient zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym na adres sklepu www.elade.pl

e. Klient zobowiązany jest do podania numeru konta, na który należy dokonać zwrotu należności za poniesione koszty dostawy wraz z ceną za towar.

f. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi w wypadku zakupu nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.